• Język Polski
  • English
FARMA FOTOWLTAICZNA

Pierwsza w świecie elektrownia fotowoltaiczna z wykorzystaniem ogniw PV GRAF zawierających grafen.

W 2019 roku wybudowano elektrownię  fotowoltaiczną w miejscowości  Feliksów k/Sochaczewa o mocy 2 x 0,9 MW . W kompleks inwestycyjny wchodzi obiekt  infrastruktury technicznej w postaci wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy przyłączeniowej 2 x 0,9 MW, budowa  linii kablowej SN-15 kV do sieci dystrybucyjnej oraz dwóch stacji transformatorowych. Celem jest wytwarzanie energii elektrycznej i jej sprzedaż do uprawnionego dystrybutora energii elektrycznej.

Roczna produkcja energii ze słońca w 2020r wynosiła ok. 2 x 1190 MWh/rok. Działalność elektrowni fotowoltaicznej spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w środowisku przez sektor energetyczny  w tym redukcję emisji CO2 w ilości 2 x 997 ton/rok. Planowana elektrownia PV przyczyni się do zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów.

Zrealizowana inwestycja ma pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska zgodnie z art.17 Zrównoważony rozwój Rozporządzenia Rady(WE) nr1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
Działanie przedsiębiorcy pozytywnie wpływa na środowisko, zachowując jego zalety dla przyszłych pokoleń.

Dojazd do nas